Quick scans
Wij hebben een aantal methoden ontwikkeld om snel en efficiënt uw onderneming
financieel in kaart te brengen. Onze quick scan beoordeelt de gehele onderneming in
relatie tot de actuele markt. Geeft daarbij inzicht in de diverse knelpunten.
Beoordeeld de continuïteit van de onderneming en annalyseert de mogelijke
bedreigingen.
Op basis van deze quick scan adviseren wij omtrent de aanbevolen marsroute. Voor
alle duidelijkheid: wij gaan niet op uw stoel zitten. Wij begeleiden, gaan daarbij niet
over één nacht ijs, maar voor langdurige en nutteloze trajecten is meestal geen tijd.
Uw problemen zijn serieus, meestal urgent en dienen ook zo benaderd te worden.

Werkwijze
Na de intake maken wij een korte statusrapportage. De actuele balanspositie,
resultatenrekening, liquiditeitsbehoefte, financieringsstructuur en marktpositie worden
onder de loep genomen en beoordeeld.
Op basis van de bevindingen wordt een plan van aanpak gepresenteerd. Wij geven
daarbij alleen realistische mogelijkheden aan. Samen met de ondernemer wordt
voorts na en in overleg met direct betrokken partijen (aandeelhouders, financiers,
etc) gekozen voor een realistisch toekomst scenario voor de onderneming.

Implementatie
OPC Management & Organisatie begeleidt de ondernemer bij het implementeren van
het sanerings- of doorstartplan. Daarbij streven wij er naar de bestaande problemen
snel, zorgvuldig en doeltreffend op te lossen. Heilige huisjes mogen daarbij geen
belemmering vormen voor de noodzakelijk geachte ingrepen.

Resultaat
Helaas het is nu nog te vroeg om op deze plaats uw situatie te kunnen beoordelen.
Gun uzelf de mogelijkheid daar snel verandering in te brengen en laat onze quick
scan de actuele bedrijfssituatie van uw onderneming in kaart brengen.

Pas op
Onze ervaring heeft geleerd dat ondernemers vaak te lang wachten met het inroepen
van hulp van buitenaf. Deels uit gene, deels uit vrees, maar vrijwel altijd leidt dat tot
uiteindelijk fatale gevolgen voor het voortbestaan van de onderneming.
Bedenk altijd goed: niet de bank, de crediteuren, het personeel, de markt en uw
concurrenten hebben het gedaan, maar u.
Quick scans: voor een heldere kijk op de zaken...